ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.NEXTJOB.GR

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Παρακαλούμε όπως μελετήσετε με προσοχή τους παρακάτω όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας μας www.nextjob.gr («Ιστοσελίδα»). Οποιαδήποτε χρήση του ιστοτόπου μας από τον επισκέπτη/χρήστη (εφεξής «Χρήστης») υπόκειται στους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και τεκμαίρεται η συναίνεση και αποδοχή απο εσάς προς τους κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής απορρήτου, καθώς και προς οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτών, στις οποίες τυχόν προβούμε στο πλαίσιο πάντοτε της νομιμότητας, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

Η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, τεκμαίρεται ως ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας αποδοχή των όρων αυτών. Αν διαφωνείτε με το σύνολο ή μέρος των όρων αυτών και των προϋποθέσεων ή δεν συμμορφώνεστε με τις προδιαγραφές που απαιτούνται, δεν είναι επιτρεπτή για εσάς η χρήση της Ιστοσελίδας και καμίας εκ των προσφερόμενων απο εμάς υπηρεσιών.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών που παρέχει η NextJob, καθώς και οποιεσδήποτε νέες θελήσει να συμπεριλάβει στον ιστότοπό της σε μεταγενέστερο χρόνο. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της παρούσας πλατφόρμας αποτελεί η δέσμευση εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί αυτή για παράνομο σκοπό. Η παραμονή του χρήστη στις σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Ανάλογα με την ιδιότητά σας, ως εργαζόμενος ή εργοδότης, έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχοι επιμέρους όροι και προϋποθέσεις. Στην περίπτωση των εργοδοτών ενδέχεται να έχει υπογραφεί Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, στην οποία ενσωματώνονται ως αναπόσπαστο παράρτημα οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δύνανται να τροποποιούνται κατά καιρούς και είστε υποχρεωμένοι κάθε φορά πριν τη χρήση της Ιστοσελίδας να ελέγχετε αυτούς.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η NextJob είναι oμόρρυθμη εταιρία με το διακριτικό «NextJob» και με έδρα τη Ρόδο. Σκοπός της ιστοσελίδας NextJob είναι να προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες εύρεσης εργασίας σε ολόκληρη την Ελλάδα και να φέρει κοντά τους εργοδότες και τους εργαζόμενους με τέτοιο τρόπο ώστε η κάλυψη των θέσεων εργασίας να γίνεται στο συντομότερο δυνατό διάστημα. Η NextJob έχοντας αναπτύξει ειδικούς μηχανισμούς προτείνει στους εργαζόμενους τις κατάλληλες γι αυτούς θέσεις εργασίας με βάση τα προσόντα και τα ενδιαφέροντας τους, ικανοποιώντας ταυτόχρονα και τα κριτήρια των εργοδοτών προς εύρεση των κατάλληλων εργαζομένων για την επιχείρηση τους. Παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες ανά πάσα στιγμή να δημιουργούν το βιογραφικό τους στην πλατφόρμα μας, να το επικοινωνήσουν με σκοπό την πρόσληψη και να το τροποποιούν εύκολα και άμεσα. Οι χρήστες δύνανται επιπλέον να «ανεβάσουν» στο λογαριασμό τους οποιοδήποτε άλλο έγγραφο επιθυμούν ή και φωτογραφίες ή βίντεο.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό ή/και διαφημιστικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτάσεις, συμβουλές ή υποδείξεις προς τον χρήστη ή τον εργοδότη. Η ιστοσελίδα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την καταλληλότητα ή μη του εργατικού δυναμικού που προσλαμβάνεται απο τις επιχειρήσεις, αλλά ούτε ευθύνεται για τις τυχόν ζημίες (οικονομικής φύσεως ή μη) ή βλάβες υποστεί ο εργαζόμενος απο εργοδότη για την εργασία που βρήκε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

ΟΡΙΣΜΟΙ


«Έγγραφο» είναι οποιοδήποτε υλικό τοποθετεί οποιοσδήποτε Χρήστης στην Ιστοσελίδα μας (κριτήρια για τις θέσεις εργασίας, Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτικές Επιστολές κλπ).

«Εργοδότης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα μας για να ενημερώσει για τυχόν προσφερόμενες θέσεις εργασίας ή για οποιοδήποτε λόγο σχετίζεται με την εύρεση εργαζομένων για την κάλυψη αναγκών εργατικού δυναμικού της επιχείρησης του.

«Υποψήφιος Εργαζόμενος» είναι ο χρήστης που έχει δικαίωμα πρόσβασης στην Ιστοσελίδα για να αναζητήσει εργασία, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ή και όχι.

«Υπηρεσίες» είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει η Ιστοσελίδα και όσες τυχόν παρέχειι στο μέλλον.

«Χρήστης» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας.

Σημείωση: Η χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου είναι διαθέσιμη μόνο για ενηλίκους που ενεργούν για τον εαυτό τους ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιριών με σκοπό την αναζήτηση θέσης εργασίας ή προσωπικού. Δεσμευτική προϋπόθεση θεωρείται ο χρήστης να χρησιμοποιεί το πληροφοριακό υλικό σύννομα, με τρόπο που δεν παραβιάζει κανέναν όρο της παρούσας σύμβασης και χρησιμοποιείται για ιδιωτική και μόνο χρήση.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ-AΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Η παρούσα Ιστοσελίδα απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν εργασία και σε εργοδότες που αναζητούν υποψήφιους εργαζομένους. Ο χρήστης συναινεί ότι θα κάνει χρήση της ιστοσελίδας κατά τρόπο σύννομο που δεν προξενεί βλάβη και δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλου χρήστη ή τρίτου.

Ο χρήστη μπορεί να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες μας και την ιστοσελίδα μας μόνο σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, και για νόμιμους σκοπούς. Δεδομένου του ότι δέχεται να συμμορφωθεί με τους παρόντες όρους, η εταιρία μας παραχωρεί στο χρήστη μια μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική άδεια λήψης, πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών της εταιρίας μας για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς και για κανένα άλλο σκοπό.

 Πιο συγκεκριμένα, η χορήγηση της εν λόγω άδειας υπόκειται στην αποδοχή απο το χρήστη  ότι δεν θα:

α) χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες της ιστοσελίδα μας για οποιονδήποτε σκοπό που είναι ακατάλληλος, παράνομος, ή για να δημοσιεύσει, προωθήσει ή μεταδώσει οποιοδήποτε υλικό το οποίο (i) είναι δυσφημιστικό, προσβλητικό, αισχρό ή με άλλον τρόπο αμφισβητήσιμο, (ii) παραβιάζει την εμπιστοσύνη ή την ιδιωτική ζωή ή τα δικαιώματα οποιωνδήποτε τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων εμπορικού σήματος ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, (iii) δημοσιεύεται, προωθείται ή μεταδίδεται με σκοπό τη διαφήμιση ή προώθηση του εαυτού σας ή οποιωνδήποτε τρίτων μερών, ή (iv) είναι παραπλανητικό ή διαστρεβλωτικό όσον αφορά την ταυτότητά του χρήστη ή το οποίο υποδηλώνει με οποιονδήποτε τρόπο ότι χορηγείται (ο χρήστης) από, συνεργάζεται, ή συνδέεται με την εταιρία μας,

β) χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό ή με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή να δυσφημίσει την εταιρία μας,

γ) αποσυναρμολογεί, κάνετε αντίστροφη μηχανική μελέτη ή αποκωδικοποιεί με άλλον τρόπο οποιοδήποτε λογισμικό, εφαρμογές, ενημερώσεις που περιέχεται σε ή διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών της εταιρίας μας με άλλον τρόπο πέραν αυτού που επιτρέπεται από το νόμο,

δ) αντιγράφει, διανέμει, κοινοποιεί στο κοινό, πουλάει, ενοικιάζει, δανείζει, ή χρησιμοποιεί με άλλον τρόπο τις Υπηρεσίες της εταιρίας μας, ή προσπαθεί να παραβιάσει ή να παρακάμψει τυχόν μέτρα ασφάλειας που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη ή τον περιορισμό της πρόσβασης του σε ή της χρήσης, από μέρους του χρήστη, των Υπηρεσιών μας,

ε) χρησιμοποιεί ή παρεμβαίνει στις Υπηρεσίες της εταιρίας μας με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να παρεμποδίσει, να υπερφορτώσει, να επηρεάσει ή να θέσει σε κίνδυνο τα συστήματα ή την ασφάλειά μας ή να παρέμβει με άλλους χρήστες,

στ) παρουσιάζει σε ή μεταδίδει μέσω των Υπηρεσιών της εταιρίας μας οποιοδήποτε κακόβουλο κώδικα προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, ιό, «άρνηση εξυπηρέτησης» ή επίθεση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, ιό τύπου worm, ιό τύπου Trojanhorse, κλειδί άδειας χρήσης, βοηθητικό πρόγραμμα ελέγχου άδειας ή κλείδωμα λογισμικού,

ζ) αφαιρεί, αλλοιώνει, ή αντικαθιστά οποιεσδήποτε ανακοινώσεις του συντάκτη, εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες, λογότυπα ή άλλες ονομασίες προέλευσης στις Υπηρεσίες της εταιρίας μας ή θα παρουσιάζει ή θα προσπαθεί να παρουσιάσει τις Υπηρεσίες μας ως προϊόντα άλλων και όχι της αυτής ιστοσελίδας,

η) χρησιμοποιεί οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο πρόγραμμα υπολογιστή ή εφαρμογή για σάρωση, αντιγραφή, ευρετηρίαση, ταξινόμηση, ή εκμετάλλευση, με άλλον τρόπο, των Υπηρεσιών της εταιρίας μας ή οποιουδήποτε μέρους αυτών.

θ) αντιγράφει μέρος ή του συνόλου της ιστοσελίδας.

Η πρόσβαση όλων των χρηστών στις υπηρεσίες μας γίνεται με δική τους ευθύνη και υποχρεούνται να έχουν πρόσβαση με χαρακτήρα καλόπιστο. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών για σκοπούς άλλους από τους δηλωμένους, πρόσβαση σε πληροφορίες με χαρακτήρα μη δημόσιο, απόπειρα αλλοίωσης πληροφοριών, μη εξουσιοδοτημένος έλεγχος του συστήματος, άσκοπη επιβάρυνση των πόρων, παρενόχληση άλλων χρηστών ή άλλη ενέργεια που στρέφεται κατά του NextJob με ή χωρίς χρήση ειδικών μέσων θα εκλαμβάνεται ως παραβίαση απορρήτου της επικοινωνίας ή/και των συναλλαγών και θα επιδιώκεται δικαστική δίωξη κάθε εμπλεκόμενου παραβάτη.

ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: Για τους εργαζόμενους που επιθυμούν να βρουν εργασία, η χρήση της Ιστοσελίδας είναι μόνο για προσωπική χρήση, χωρίς να επιτρεπόμενη οποιαδήποτε πώληση ή διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχόμενου σε τρίτους. Κάθε υποψήφιος εργαζόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου «ανεβάζει»/αναρτά στην Ιστοσελίδα και βαρύνεται ο ίδιος εξ ολοκλήρου για οιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη προκύψει εξ αυτού του λόγου. Επειδή η NextJob δεν ελέγχει ούτε έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την γνησιότητα ή την ορθότητα των εγγράφων που «ανεβάζει» ο χρήστης, είναι ο ίδιος αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο ή την γνησιότητα αυτών. Ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τους Κανόνες και τους όρους που παρατίθενται κατωτέρω.

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ: Για τους εργοδότες που ενδιαφέρονται να βρουν προσωπικό, η χρήση της Ιστοσελίδας είναι μόνο για εσωτερική επαγγελματική χρήση αναζήτησης υποψήφιων εργαζομένων σε κάθε ειδικότητα. Κάθε ενδιαφερόμενος εργοδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση που κάνει στην πλατφόρμα μας και την ανάρτηση οποιουδήποτε εγγράφου και βαρύνεται εξ ολοκλήρου για οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη προκύψει εξ αυτού του λόγου. Ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τους Κανόνες και τους όρους που παρατίθενται κατωτέρω. Οι εργοδότες επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων κατά τη συλλογή της με αφορμή την ύπαρξη αγγελίας ευρέσεως εργασίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων βιογραφικών της πλατφόρμας μας, η εταιρία μας φροντίζει για την απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε αυτή με τη χρήση του μοναδικού τους κωδικού και ονόματος χρήστη στο πλαίσιο πάντα της σύννομης και συμφωνημένης χρήσης από αυτούς. Ειδικότερα η εταιρία μας φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της, τη συντήρηση της βάσης, τη διόρθωση τυχόν λαθών, την ορθή διαβίβαση των δεδομένων, τον εμπλουτισμό και την ανανέωσή της. Στο πλαίσιο των διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, από τις οποίες προστατεύεται η βάση αυτή, και του δικαιώματος ειδικής φύσεως οι χρήστες δεν επιτρέπεται να αποκαλύψουν τον κωδικό πρόσβασης τους, ούτε να παραχωρήσουν το δωρεάν δικαίωμα χρήσης της πλατφόρμας σε τρίτο.

 Το δικαίωμα πρόσβασης στη βάση δεδομένων βιογραφικών πηγάζει από σύμβαση παροχής υπηρεσιών με το χρήστη και έχει αποκλειστικό προορισμό την ιδιωτική χρήση από πλευράς εργοδότη, του χρήστη, ο οποίος προορισμός συνίσταται στην αναζήτηση και εύρεση των κατάλληλων εργαζομένων προς πρόσληψη ή του κατάλληλου εργοδότη προς παροχή εργασίας.

Απαγορεύεται η αντιγραφή ή/και η αυτούσια χρήση ή η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων βιογραφικών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πράξη εκμετάλλευσης της βάσης  αυτής που θίγει τα δικαιώματα του κατασκευαστή της ή τα δικαιώματα προσωπικών δεδομένων των ατόμων σε επεξεργασία. «Εξαγωγή βάσης» θεωρείται η μόνιμη ή προσωρινή μεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων σε άλλο υλικό φορέα με οποιοδήποτε μέσο ή με οποιαδήποτε μορφή και «επαναχρησιμοποίηση» νοείται η πάσης μορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων με διανομή αντιγράφων, εκμίσθωση, μετάδοση με άμεση επικοινωνία ή με άλλες μορφές.

Επίσης, απαγορεύεται ρητώς η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση ακόμα και επουσιωδών μερών του περιεχομένου της βάσης δεδομένων βιογραφικών, εφόσον η χρήση αυτή γίνεται με τρόπο που θίγει κατάφωρα τα νόμιμα συμφέροντα του ιδιοκτήτη ή/και κατασκευαστή της βάσης. Ο χρήστης με τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών αποκτά απλώς δικαίωμα χρήσης και πρόσβασης στη βάσης, δεν συνομολογείται καμία άδεια ή σύμβαση εκμετάλλευσης αυτής. Επιτρέπεται να εκτυπώνει ή να αποθηκεύει τα αποτελέσματα της αναζήτησης στον προσωπικό του υπολογιστή, καθώς και να δημιουργεί έναν περιορισμένο αριθμό αντιγράφων της βάσης για τις εσωτερικές ανάγκες της επιχείρησής του.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενημερώνει τους υποκείμενους σε επεξεργασία για τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας (και κατά περίπτωση του εκτελούντος την επεξεργασία) και του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (με εμφανές το τηλέφωνο επικοινωνίας), τους σκοπούς της επεξεργασίας, το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων και αν τα δεδομένα θα κοινοποιούνται σε τρίτους, σε ποιο πλαίσιο και με ποιους σκοπούς.

Επίσης, θα πρέπει να τους γνωστοποιεί τα δικαιώματά τους και πώς να τα εξασκήσουν και να προχωρά σε περαιτέρω επεξεργασία μόνο και εφόσον το υποκείμενο έχει δώσει την πλήρη συγκατάθεσή του. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες/συνδρομητές της βάσης δεδομένων βιογραφικών οφείλουν να ενεργούν στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, τόσο λειτουργικά όσο και στην ενημέρωση των υποκειμένων.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν και τμήμα της Πολιτικής Απορρήτου την οποία πρέπει να αναγνώσουν και να αποδεχτούν οι χρήστες προκειμένου να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών αυτής.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει εμπορικά σήματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας / περιεχόμενο και διαδικασίες ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της NextJob και άλλων μερών με τα οποία συμβάλλεται η εταιρία ή ενδέχεται να συμβληθεί. Οι χρήστες δεν έχουν την άδεια ή το δικαίωμα σε τέτοια εμπορικά σήματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, υπηρεσίες, διαδικασίες και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας μας και άλλων μερών.

Κανένα υλικό από την ιστοσελίδα δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να δημοσιευθεί, να προβληθεί, να μεταφορτωθεί ή να μεταδοθεί. Η χρήση οποιουδήποτε υλικού από τον ιστότοπο σε οποιοδήποτε άλλο διαδίκτυο, ιστό ή άλλο ιστότοπο ή περιβάλλον υπολογιστή απαγορεύεται.

Τα εμπορικά σήματα και όροι είναι καταχωρημένα στην Ελλάδα και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία (όπως ορίζεται στα άρθρα 121-196 του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει). Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών και τα εμπορικά ρούχα που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο (συλλήβδην, "εμπορικά σήματα") είναι καταχωρημένα ως εμπορικά σήματα του NextJob. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου αυτού του Δικτυακού Τόπου χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του NextJob.gr απαγορεύεται.

Εμείς σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα πνευματικά σας δικαιώματα από οποιοδήποτε περιεχόμενο στον ιστότοπό μας, στείλτε γραπτή ειδοποίηση σχετικά με την παράβαση αυτή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας στο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ NEXTJOB ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Η εταιρία δικαιούται να μην χορηγήσει κωδικό πρόσβασης ή να ακυρώσει κωδικό ή να τερματίσει την παροχή υπηρεσιών σε χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων βιογραφικών, ή των λοιπών υπηρεσιών της ιστοσελίδας, σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης ή του νόμου ή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Ο χρήστης συμφωνεί πως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου τοποθετεί στην ιστοσελίδα και για οποιαδήποτε συνέπεια, βλάβη, ζημία τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του εγγράφου αυτού στην εταιρία, σε άλλους χρήστες ή σε τρίτους. Τόσο η αποστολή όσο και το περιεχόμενο των βιογραφικών σημειωμάτων αποτελεί ευθύνη των χρηστών – υποψήφιων εργαζομένων.

Η εταιρία μας δεν προτείνει σε καμία περίπτωση στους χρήστες να συμπεριλάβουν στα βιογραφικά τους σημειώματα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Στην περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο η εταιρία δεν θα ευθύνεται για οποιοδήποτε θέμα τυχόν προκύψει αναφορικά με τις πληροφορίες τις οποίες διέθεσαν οι ίδιοι.

Οι εταιρίες/επιχειρήσεις που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας με σκοπό την εύρεση εργατικού δυναμικού εκχωρούν στην εταιρία το δικαίωμα χρήσης του ονόματος, της διεύθυνσης έδρας της επιχείρησης ή του υποκαταστήματος και του λογοτύπου τους, ή/και του διακριτικού τους τίτλου για την εξυπηρέτηση των αναγκών προσέλκυσης υποψηφίων και προώθησης των υπηρεσιών της.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση εκ μέρους των χρηστών οποιουδήποτε ονόματος ή λογοτύπου εμφανίζεται στον ιστότοπο χωρίς προηγούμενη συναίνεση της εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων αυτών. O χρήστης δεσμεύεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι τα στοιχεία που δηλώνει κατά την εγγραφή του ή κατά την τοποθέτηση παραγγελίας είναι αληθή, πλήρη και ισχύοντα και φροντίζει να παραμένουν έτσι και σε μελλοντικές συναλλαγές. Επιπλέον δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τη σχετική πρόσβαση που του παρέχεται από την ιστοσελίδα για να τροποποιεί τα στοιχεία του όποτε αυτά αλλάζουν. Σε αντίθετη περίπτωση, η NextJob έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό του και να μην επιτρέψει καμία τρέχουσα ή μελλοντική χρήση των υπηρεσιών (ή τμήματός τους).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ NEXTJOB

Η NextJob διαθέτει την Ιστοσελίδα με σκοπό οι υποψήφιοι εργαζόμενοι να μπορούν να αναζητήσουν εργασία και να εντοπίζουν πιθανούς εργοδότες και οι εργοδότες να μπορούν να εντοπίζουν υποψήφιους εργαζομένους, με βάση τα κριτήρια που θέτουν. H NextJob δεν ελέγχει καθοιονδήποτε τρόπο τη συμπεριφορά ή την αξιοπιστία των χρηστών ή το περιεχόμενο των εγγράφων που τοποθετούν οι χρήστες. Ο κάθε χρήστης αποφασίζει αποκλειστικά και μόνο με δικά του κριτήρια για τις πληροφορίες που λαμβάνει από το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και η NextJob ουδεμία ευθύνη φέρει για τις ενέργειές το, που είναι απόρροια των πληροφοριών που λαμβάνει μέσω της Ιστοσελίδας. Αν πληροφορηθεί η NextJob με οποιονδήποτε τρόπο ότι κάποιο έγγραφο ή κάποια ενέργεια δεν συνάδει με τους παρόντες όρους, δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να λάβει οιαδήποτε μέτρα κρίνει σκόπιμα. Η NextJob δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση προς οιονδήποτε αναφορικά με το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και τις Υπηρεσίες αυτής.

Η NextJob  θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίζει τη συνεχή διαθεσιμότητα και λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί αυτό και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκύψει σε κάποιον χρήστη εξ αυτού του λόγου. Επίσης, η NextJob θα προσπαθεί να εξασφαλίζει τη μη ύπαρξη ιών και τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες χρηστών και εγγράφων, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί αυτό και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκύψει σε κάποιον χρήστη εξ αυτού του λόγου. Εκτός από τις εγγυήσεις που έχουν ρητά αναφερθεί στους παρόντες όρους, η Ιστοσελίδα λειτουργεί «ως έχει», χωρίς επιπλέον εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους. 

Η συνολική ευθύνη της NextJob, συμβατική, αδικοπρακτική (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή της παράβασης εξουσίας) για παραπλάνηση, αποκατάσταση ζημίας ή οτιδήποτε άλλο, σχετικά με την εκτέλεση αυτής της Σύμβασης θα είναι περιορισμένη στο συνολικό ποσό που έχει καταβάλει ο χρήστης σύμφωνα με την Σύμβαση. Η NextJob δεν θα ευθύνεται έναντι στον χρήστη, είτε εργαζόμενος είτε εργοδότης, για οποιαδήποτε οικονομική απώλεια, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια ή μείωση πελατείας ή οτιδήποτε άλλο, σε κάθε περίπτωση είτε άμεση, έμμεση ή αποθετική, είτε αξιώσεις για αποθετική ζημία κάθε είδους (όπως και να προκύπτει).

Η NextJob δεν φέρει ευθύνη σε περιπτώσεις χρήσης πιστωτικών καρτών από ενήλικες ή ανηλίκους χωρίς προηγούμενη έγκριση του κατόχου.

Η ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΜΑΣ

Με την επιφύλαξη των παρόντων όρων, θα είστε υπεύθυνοι και υπόλογοι σε εμάς για οποιεσδήποτε ενέργειες, απαιτήσεις, διαδικασίες, δαπάνες, ζημίες, απώλειες και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, νομικών εξόδων), με τα οποία έχουμε επιβαρυνθεί είτε εμείς ή συνεργάτες μας, και ο κάθε ένας από τα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και αντιπροσώπους μας, και τα οποία προκύπτουν από, ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο, με τη χρήση, από μέρους σας, των Υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας ή από την παραβίαση των παρόντων όρων που προκύπτουν από :

-Την παραβίαση της παρούσας σύμβασης

-Την παραβίαση νόμου ή δικαιώματα τρίτων μερών ή

-Τη χρήση της ιστοσελίδας σε παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ιστοσελίδα NextJob περιορίζονται στα περιγραφόμενα ή αναφερόμενα σε αυτήν. Η εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία οικονομική ή άλλη υποχρέωση προς τρίτους που απαιτείται για χρήση των υπηρεσιών του ή την πρόσβαση σε αυτές. Τις ανωτέρω υπηρεσίες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν όλες οι εταιρίες επιλογής προσωπικού, όπως και οργανισμοί ή φορείς που υποστηρίζουν αφιλοκερδώς όσους αναζητούν εργασία στην Ελλάδα.

 Όλοι οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν ελεύθερα στην ιστοσελίδα της NextJob υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, να ενημερωθούν για αγγελίες αναζήτησης εργασίας, αναζήτησης προσωπικού εργασίας, εθελοντισμό, διαφημίσεις και για οποιαδήποτε υπηρεσία προσφέρει η σελίδα μας. Οι υπηρεσίες προς τους απλούς περιηγητές και υποψηφίους για εργασία παρέχονται χωρίς χρέωση. O χρήστης επιτρέπεται χωρίς χρέωση, να τοποθετήσει το βιογραφικό του στην ιστοσελίδα ή να δημιουργήσει προφίλ και να το διαχειριστεί πλήρως σε περιεχόμενο, όπως και να επιτρέψει ή περιορίσει την πρόσβαση τρίτων σε μέρος ή στο σύνολο των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

Όλες οι υπηρεσίες μας δια του παρόντος είναι ΔΩΡΕΑΝ. Εν όψει της ανωτέρω συμφωνίας συνάπτεται σύμβαση παροχής υπηρεσιών μέσω συμπλήρωσης και ειδικής φόρμας-δημιουργία λογαριασμού με τα προσωπικά σας στοιχεία που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας με τίτλο "Εγγραφή". Αναπόσπαστο κομμάτι της σύμβασης παροχής υπηρεσιών αποτελεί και η παρούσα σύμβαση όρων και προϋποθέσεων χρήσης του ιστοτόπου.

Η NextJob επιφυλάσσεται να δημιουργήσει για τους χρήστες της εξειδικευμένες υπηρεσίες στο μέλλον, οι οποίες θα υπόκεινται σε χρέωση, οι οποίες χρεώσεις θα περιγράφονται αναλυτικά σε πίνακα μαζί με την παρεχόμενες απο εμάς υπηρεσίες.  Για τις υπηρεσίες με χρέωση, οι οποίες θα αποτελούν πάντα προϊόν συμφωνίας των μερών, δηλαδή της NextJob και του εκάστοτε πελάτη, φυσικού ή νομικού προσώπου θα ισχύουν άλλοι όροι χρήσης, οι οποίοι θα εναρμονίζονται με την ισχύουσα νομοθεσία, με την αρχή της διαφάνειας και θα είναι διαθέσιμοι στον χρήστη πριν την οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με την εταιρία μας.

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αν είστε Εργοδότης ή Εργαζόμενος μπορείτε να λύσετε αυτή τη Σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση στην NextJob, όπως και η NextJob μπορεί να λύσει τη Σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση σε σας. Επίσης, η NextJob δύναται να αναστείλει την πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα, για όσο χρόνο και όποτε τo κρίνει σκόπιμο για την προστασία των συμφερόντων της ή των συμφερόντων άλλου χρήστη, χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσής σας.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η εταιρία μας δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να τερματίσει άμεσα οποιαδήποτε σύμβαση μαζί σας στο πλαίσιο των παρόντων όρων οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντάς σας και/ή, σε περίπτωση που διαθέτετε λογαριασμό σύνδεσης, ακυρώνοντας την ιδιότητα μέλους σας και την πρόσβασή σας στο λογαριασμό σας. Η εταιρία μας δύναται να αναστείλει τη χρήση, από μέρους σας, των Υπηρεσιών της, χωρίς προειδοποίηση οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να έχει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί σας.

Η εταιρία δύναται επίσης να τροποποιεί, να αναστέλλει ή να διακόπτει μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών και των προϋποθέσεων χρήσης χωρίς προειδοποίηση εφόσον κρίνει ότι ο χρήστης/επισκέπτης παραβίασε κάποιο όρο της παρούσας σύμβασης ή διάταξης νόμου ή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και η ευθύνη της εξαντλείται στην επιστροφή των μη χρησιμοποιημένων και προπληρωμένων υπηρεσιών. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμά της να διακόψει την πρόσβαση στη βάση δεδομένων ή να προβεί σε μονομερή λύση της σύμβασης υπηρεσιών με καταγγελία, της οποίας (σύμβασης υπηρεσιών) αναπόσπαστο κομμάτι αποτελεί και η παρούσα σύμβαση με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, σε περίπτωση οποιασδήποτε αθέτησης των όρων της παρούσας σύμβασης.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Σε περίπτωση που έχετε εγγραφεί σε οποιαδήποτε λειτουργία, ή χρήση των Υπηρεσιών της NextJob που απαιτεί τη χρήση λογαριασμού σύνδεσης ή κωδικού πρόσβασης, συμφωνείτε ότι θα θεωρείστε υπεύθυνος(-η) ώστε να διατηρούνται εμπιστευτικά και ασφαλή τα παραπάνω στοιχεία. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας, ή υποψιάζεστε, για οποιονδήποτε λόγο, ότι η ασφάλεια των στοιχείων πρόσβασής σας έχει παραβιαστεί, παρακαλώ ενημερώστε μας στο email μας support@nextjob.gr το συντομότερο δυνατό.

Είστε υπεύθυνοι για όλες τις χρήσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν με την εγγραφή σας, ανεξάρτητα από το αν έχουν εξουσιοδοτηθεί από εσάς ή όχι, αν δεν έχετε λάβει όλα τα μέτρα προστασίας του κωδικού σας. Αν άλλοι χρησιμοποιήσουν τον κωδικό σας για να τοποθετήσουν και δημοσιεύσουν ακατάλληλο υλικό, διακινδυνεύεται να σας αφαιρεθεί η άδεια πρόσβασης. Συμφωνείτε να πληροφορείτε την NextJob για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εγγραφής σας και του κωδικού πρόσβασής σας.

ΑNHΛΙΚΟΙ

Οι Υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 18 ετών, και κανένα άτομο κάτω των 18 ετών δεν δικαιούται να παρέχει πληροφορίες στις ή μέσω των Υπηρεσιών και/ή της Πλατφόρμας της εταιρίας μας. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας Προσωπικά Δεδομένα από παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών, και σε περίπτωση που μάθουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 18 ετών, θα διαγράφουμε τα εν λόγω στοιχεία, σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η πολιτική ιδιωτικότητας που ακολουθεί η ιστοσελίδα NextJob  είναι συμμορφωμένη με τις οικείες διατάξεις της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Κανονισμού για Προστασία των Δεδομένων (GDPR). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική ιδιωτικότητας που εφαρμόζουμε επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμοεδώ 

ΌΡΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Στο βαθμό που οποιοδήποτε στοιχείο των Υπηρεσιών της εταιρίας μας φιλοξενείται στον ιστότοπο τρίτου μέρους (για παράδειγμα στο Facebook ή σε άλλον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης), και υπάρχουν ξεχωριστοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης όσον αφορά το συγκεκριμένο ιστότοπο τρίτου μέρους, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε πλήρως με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η εταιρία NextJob με διαρκείς ελέγχους από τους τεχνικούς μας φροντίζει ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και ακώλυτη χρήση της ιστοσελίδας για τους χρήστες της, απαλλαγμένης από πιθανό κακόβουλο λογισμικό (π.χ. ιούς) και από πιθανή αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες χρηστών. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, η εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειές της κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς, όσον αφορά στον ιστότοπο της και στον πάροχο φιλοξενίας αυτού.

 Συναφώς δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να δημιουργηθεί σε χρήστη ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών της για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και επισημαίνεται ότι ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματός του.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

 

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, μεταξύ άλλων μέσω των ειδικών εικονιδίων σύνδεσης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώ προσπαθούμε να συνδέσουμε μόνο με ιστότοπους που διατηρούν τα υψηλά μας πρότυπα, ούτε εμείς ούτε οι εξωτερικοί μας συνεργάτες δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές περιεχομένου, ασφάλειας ή προστασίας προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται από άλλους ιστότοπους και ένας σύνδεσμος δεν αποτελεί επικύρωση του περιεχομένου, της άποψης, τις απόψεις, τις πολιτικές, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή την προσβασιμότητα αυτού του ιστότοπου. Μόλις συνδεθείτε με έναν άλλο ιστότοπο από τη δική μας ιστοσελίδα, υπόκεισθε στους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της πολιτικής απορρήτου και των όρων χρήσης. Ελέγξτε αυτές τις πολιτικές πριν υποβάλλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.

 

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΟΡΟΥ

Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς, παρακαλούμε να μην δημιουργήσετε λογαριασμό και να διακόψετε αμέσως της χρήση της ιστοσελίδας μας.

Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους όρους ήθελε κριθεί άκυρος, παράνομος ή άνευ εφαρμογής απο οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρχή σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, αυτός ο όρος εξαιρείται από τη σύμβαση ως μη συμφωνηθείς χωρίς να επηρεάζει την εγκυρότητα της εν λόγω σύμβασης και των λοιπών όρων αυτής, οι οποίοι παραμένουν έγκυροι και ισχυροί.

 

Το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε διάταξης η οποία θεωρείται από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρη ή ανεφάρμοστη θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί από τους παρόντες όρους.

Τα δικαιώματα σας από την παρούσα σύμβαση δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτους χωρίς τη δική μας γραπτή συναίνεση. Διατηρούμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της NextJob από την παρούσα σύμβαση σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη δική σας συναίνεση.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

 

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα δικά του cookies και τα cookies τρίτων για τη λειτουργία του, τη διατήρηση της περιόδου λειτουργίας και την εξατομίκευση της εμπειρίας των χρηστών, καθώς και τη λήψη ανώνυμων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, ελέγξτε την "Πολιτική Cookies" 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης συμφωνεί ότι σε περίπτωση που ενέργεια του προκαλέσει βλάβη στην εταιρία με οποιονδήποτε τρόπο αυτός, ευθύνεται για να υπερασπίσει την εταιρία και να αποζημιώσει την NextJob (τους διευθυντές της, τους εργαζομένους της και τους αντιπροσώπους της) και ότι θα παρεμβαίνει υπέρ της και κατά αξιώσεων τρίτων, απο αγωγές και απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εξόδων, ζημιών και δικαστικών και λογιστικών εξόδων  και δικηγορικής αμοιβής) που προέρχονται από οποιοδήποτε ενέργεια είναι αντίθετη με τους παρόντες όρους ή ακόμα και απο την τοποθέτηση εγγράφου που έχει τοποθετηθεί στην Ιστοσελίδα και που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων συκοφαντικής δυσφήμισης ή προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων), ή ακόμα και από παράλειψη συμμόρφωσης σας με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

ΕΙΔΙΚΑ

Κανόνες για την Τοποθέτηση Εγγράφων στην Ιστοσελίδα μας
 

 Το έγγραφο που "ανεβάζετε" στην ιστοσελίδα μας δεν μπορεί να περιέχει:
(
i) URLs ή παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες δικές σας ή τρίτων για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους, με εξαίρεση προσωπικές σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

(ii) Υλικό που προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, προσωπικά δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα τρίτων.

(iii) Υλικό που είναι πορνογραφικό, χυδαίο, ψευδές, συκοφαντικό, απειλητικό, ενοχλητικό, ανακριβές, προσβλητικό, βίαιο, σεξουαλικό, υβριστικό.

 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τα έγγραφα σας
(
i) για να υποκρίνεστε κάποιο άλλο άτομο (εν ζωή ή όχι, υπαρκτό ή φανταστικό),
(
ii) για να τοποθετείτε ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες στην Ιστοσελίδα,

(iii) για να τοποθετείτε διαφημίσεις,

(iv) για να τοποθετείτε επιστολές αλυσίδας (chainletters),

(v) για να τοποθετείτε γνώμες ή ανακοινώσεις, είτε εμπορικές ή άλλες.

(γ) Η NextJob δεν έχει την ευθύνη ή την υποχρέωση να ελέγχει τα έγγραφα, τα όποια δημοσιεύονται και τοποθετούνται στην Ιστοσελίδα, άλλα δύναται να κάνει τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο. Έγγραφα τα οποία βρεθούν να παραβιάζουν τους ανωτέρω κανόνες μπορούν να αφαιρεθούν από την ιστοσελίδα μας, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς τη σύμφωνη σας γνώμη.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαφύλαξη των Προσωπικών Δεδομένων των καταναλωτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά μας. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων, διέπεται από τους όρους της παρούσας σύμβασης και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού, όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τις οποίες σεβόμαστε και τηρούμε. Οποιαδήποτε μελλοντική μεταβολή του ως άνω πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Προκειμένου να σας προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και να σας διευκολύνουμε στις αγορές σας με προτάσεις προϊόντων ή υπηρεσιών που σας ταιριάζουν, συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία στα πλαίσια της μεταξύ μας σύμβασης και αφού προηγουμένως λάβετε πλήρη γνώση των δικαιωμάτων σας, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις του Κανονισμού 679/2016 GDPR και του ερμηνευτικού αυτού ελληνικού Νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πρωταρχικό μέλημα της Εταιρείας μας, είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών με σεβασμό στα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ιδιωτική ζωή, καθώς και στο απόρρητο της επικοινωνίας των χρηστών της πλατφόρμας μας, γι’ αυτό και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία και πρόσφορα μέτρα στα πλαίσια του ισχύοντος νόμου, υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογικές διαδικασίες, προηγμένο τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό. Περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε στην Πολιτική Απορρήτου μας εδώ 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

 

Η χρήση του ιστοτόπου διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, το δίκαιο των συμβάσεων μέσω διαδικτύου, τις διατάξεις του ελληνικού, του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου, οι οποίες λειτουργούν δεσμευτικά για τον χρήστη/επισκέπτη, καθώς και για την εταιρία μας, ο οποίος οφείλει να σέβεται τους νόμους και τους κανόνες δικαίου που αφορούν στην πνευματική ιδιοκτησία, στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, στις διατάξεις περί προσβολής της προσωπικότητας και περί προστασίας του καταναλωτή, καθώς και σε πληθώρα άλλων διατάξεων που διέπουν τη χρήση και τη λειτουργία των ιστοτόπων. Από τις ανωτέρω διατάξεις διέπεται και η παρούσα σύμβαση, καθώς και οι επιμέρους συμβάσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες έχουν συναφθεί με πελάτες της εταιρίας – εργοδότες.

 Η εταιρία σέβεται το σύνολο των ανωτέρω κανόνων δικαίου της ελληνικής, της ευρωπαϊκής και της διεθνούς έννομης τάξης, καθώς και το δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού και πληροφοριακής αυτοδιάθεσης του χρήστη στα πλαίσια που ορίζει το Σύνταγμα της Ελλάδας. Οποιαδήποτε διάταξη εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών.

Για κάθε αξίωση που προκύπτει ή σχετίζεται με τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένων και μη συμβατικών διαφορών) καθώς και για την ερμηνεία αυτών,  εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.

 

Για κάθε διαφορά που προκύπτει ή σχετίζεται με τους παρόντες όρους αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα αποκλειστικά και μόνο τα Δικαστήρια της Ρόδου.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ

Σας συνιστούμε να διαβάζετε τους παρόντες όρους χρήσης για τροποποιήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα ή επιχειρείτε να κάνετε κράτηση. Η τελευταία τροποποίηση των παρόντων όρων έλαβε χώρα στις  20/12/2018.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη www.nextjob.gr ή έχετε οποιεσδήποτε εισηγήσεις σχετικά με το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι υπηρεσίες της Εταιρίας μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο email:support@nextjob.gr